Program ubezpieczenia dla funkcjonariuszy publicznych z urzędów skarbowych i celnych


Ubezpieczenie odpowiedzialności majątkowej dla Funkcjonariuszy Publicznych z urzędów skarbowych i celnych

Program na rok 2024/2025

 Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa. Odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza może być wyższa niż 12-krotność jego miesięcznego uposażenia, w sytuacji gdyby doszło do kilku uchybień w ciągu roku.

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FZZPS

- do programu mogą przystępować funkcjonariusze publiczni ze wszystkich rodzajów urzędów

- ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uchybienie funkcjonariusza publicznego z rażącym naruszeniem prawa, do którego doszło w okresie polisy,

- każdy Funkcjonariusz może sam ustalić wysokość własnej ochrony - suma gwarancyjna nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia ,

Dostępne są warianty sumy gwarancyjnej na funkcjonariusza na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczenia składka za osobę za podstawowy – roczny okres ubezpieczenia :

1 25.000 zł 60 zł

2 50.000 zł 117 zł

3 100.000 zł 179 zł

4 200.000 zł 299 zł

 

- Ubezpieczyciel pokryje roszczenia, które przekroczą 1.000 zł

- oprócz wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje także koszty eksperta, który ustali zasadność wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz udzieli pomocy prawnej w związku z roszczeniami. Limit na tego typu wydatki wynosi 10.000 zł ponad sumę gwarancyjną.

- aby przystąpić do programu należy przesłać Deklarację i opłacić składkę na konto MAU ”Secesja” Sp. z o.o.

Jak przystąpić do ubezpieczenia?

W celu kontynuacji ubezpieczenia należy:

1) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

2) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ:

- w formie zeskanowanej na adres mailowy funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

  1. wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

Osoby kontynuujące ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości ochrony powinny załatwić powyżej wymienione formalności przed końcem aktualnych jeszcze polis.

 

W celu przystąpienia po raz pierwszy do ubezpieczenia należy:

1) zgłosić na adres: funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl chęć przystąpienia do Programu  i zgodę na przesłanie warunków umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej,

2) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

3) przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ (lub Deklarację ochrona wsteczna):

- w formie zeskanowanej na adres mailowy funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

4) wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej  na konto: 08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

W związku z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem przekazania Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego warunków umowy ubezpieczenia na trwałym nośniku, osoba zainteresowana ubezpieczeniem winna podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesłanie w formie elektronicznej warunków umowy ubezpieczenia.

Do osób mających zawarte ubezpieczenie, które wyraziły zgodę na przesłanie informacji o możliwości wznowienia ubezpieczenia warunki umowy ubezpieczenia zostaną przesłane na podany adres e-mail.

UWAGA !!!

Dla funkcjonariuszy nieposiadających jeszcze ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej  (lub mający przerwę w ochronie) istnieje możliwość zawarcia POLISY Z OCHRONĄ WSTECZNĄ nawet od 17 maja 2011 roku, tj. od początku obowiązywania Ustawy.

Do ubezpieczenia zawieranego na powyższych zasadach dokupić można ochronę w dowolnym okresie wstecznym (stanowiącym z wyżej określonym okresem rocznym nieprzerwany okres).

Suma gwarancyjna odnosi się do całego okresu ubezpieczenia (nawet jeśli wynosi on ponad 3 lata).

Ze względu na wydłużenie okresu ubezpieczenia radzimy przeanalizowanie celowości i możliwości wyboru wyższej sumy gwarancyjnej (w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na zdarzenie z 1-szego roku, w kolejnym roku ochrony nie będzie).

Do programu mogą przystąpić osoby nieposiadające wiedzy o swoim działaniu lub zaniechaniu, mającym miejsce po 16 maja 2011, które w przyszłości mogłoby skutkować szkodą.

Aby zawrzeć ubezpieczenie należy wypełnić specjalną deklarację ochrona wsteczna dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr, przesłać ją do MAU Secesja Sp. z o.o. oraz opłacić składkę w wysokości i terminie wskazanym w deklaracji.

W przypadku zainteresowania terminem ochrony wstecznej (np. od rozpoczęcia pracy) prosimy  o kontakt mailowy na adres funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub telefoniczny pod nr 42 637-78-00 lub 42 637-33-11.

Dokumenty do pobrania

Deklaracja (okres roczny).pdf

Umowa generalna tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone aneksami.pdf

OWU-odpowiedzialnosci-majatkowej-funkcjonariuszy-od-01.08.2021-1.pdf

Ustawa o od_powiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenia prawa.pdf

RODO_oswiadcz_na_polis - dla ITIS (ostateczn_calosc).pdf

Deklaracje z okesem wstecznym:

Jeśli potrzebujecie Państwo ochrony wstecznej, prosimy o kontakt z biurem - sporządzimy dla Państwa odpowiednią deklarację.

Kontakt

MAU Secesja Sp. z o.o.
Miejska Agencja Ubezpieczeniowa
Secesja Sp. z o.o.
Piotrkowska 233, 90-456 Łódź
tel: 42 637 33 11
tel/fax 42 637 78 00
secesja@grupoweubezpieczenia.pl
kontakt@secesja-ubezpieczenia.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Regulaminem świadczenia usług droga elektroniczną . Możesz zmienić sposób zapisu i dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.